Zgodnie z ustawą, informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje lub może spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia jej interesów, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych wiedzę na ten temat muszą posiadać osoby podejmujące pracę na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych, w tym kierownicy jednostek organizacyjnych (wójt, burmistrz, prezydent), jeżeli w jednostce są przetwarzane informacje niejawne o klauzulach „zastrzeżone” lub „poufne oraz muszą nie rzadziej niż raz na 5 lat odbyć szkolenie w tym zakresie.

Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego

UWAGA! Szkolenie online
Program:

1.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

1) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
6) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

2.     Rodzaje współczesnej dokumentacji

1) Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

3.     Obieg dokumentacji w podmiocie

1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
2) Znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
3) Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
4) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
5) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
6) Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów

4.     Archiwizacja dokumentów

1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

5.    Funkcjonowanie archiwum zakładowego

1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
6) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
7) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
8) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9) Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10) Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP

6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację.     

Wykładowca: Roman Stempel

– praktyk, dyplomowany archiwista, były pracownik pionu archiwalnego IPN, współpracował m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW oraz JST. Kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych.

Szkolenie online:
(Recepcja 9:15÷9:45)
Zgłoszenia:
1. telefonicznie:
17 85 218 62
2. e-mail:
szkolenia@betakom.org
http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne wymaga potwierdzenia przez BETAKOM